Förord "Livet – din spegel"

En överblick som ger mening 

En stor del av dagens psykologi är baserad på föreställningen att vi bara lever en gång. Medvetandet betraktas som en biprodukt av evolutionen. Vår personlighet ses som ett resultat av arv från våra föräldrar och den miljö vi växer upp i. Tankar och känslor reduceras i detta paradigm till ett resultat av molekylära processer i hjärna och hormonsystem. 

I en kosmisk livssyn är det istället medvetandet som är den skapande kraften bakom evolutionen. Vi har då alla ett evigt jag med ett därtill knutet övermedvetande, som är den osynliga organiserande kraften bakom varje individs organism och utveckling. I övermedvetandet ackumuleras från liv till liv erfarenheter och kunskap för vårt växande medvetande. 

Orsaken till vilka föräldrar vi inkarnerar hos och till hur biokemin i vår hjärna fungerar finns i detta övermedvetande. De föräldrar vi fått och vår specifika biokemi i hjärnan är därmed inte den ursprungliga orsaken till vår nuvarande karaktär och begåvning. Den primära orsaken utgörs i stället av den begåvning och det medvetande vi har byggt upp i tidigare liv. I en ny inkarnation träder medvetandet successivt fram under barnets utveckling av sin karaktär och sitt levnadsöde. I detta perspektiv, med en överordnad andlig struktur och i ljuset av reinkarnationstanken, blir även livets svåra perioder synliga som en del av en meningsfull och logisk utveckling och mänsklig mognadsprocess. 

Tänk om vi bara levde en dag. Om vi då likt en dagslända flyger igenom en byggarbetsplats skulle vi säkert få uppfattningen att där råder kaos och förvirring. Arbetarna springer fram och tillbaka och flyttar på bräder och verktyg. Det är dammigt och bullrigt. Dagsländan får ingen överblick. Den kan inte uppfatta någon plan och har ingen idé om något slutresultat. På samma sätt är det också svårt för oss att se mening och sammanhang i vår tillvaro och i världens till synes kaotiska tillstånd. Informationen vi exponeras för i vardagen är ofta lika lösryckt och fragmenterad som bräderna och bullret måste vara för dagsländan. 

Den livssyn som dominerar inom såväl vetenskap, massmedia som kultur-utbud baserar sig på tanken att livet är ett resultat av tillfälligheter och att döden innebär ett utslocknande av medvetandet. Det finns dock ingen vetenskaplig metod med vilken man kan bevisa att vårt medvetande inte överlever kroppens död. Däremot finns en mängd dokumenterade erfarenheter och även vetenskapliga studier som ger stöd för att vi kan uppleva utanför och oberoende av kroppen. 

Många lever i dagens materialistiska kultur i tron att de stora livsfrågorna inte har några svar och att de inte har något värde för vårt välbefinnande. Samtidigt växer den forskning som påvisar att vårt behov av sammanhang och mening har avgörande betydelse för såväl vår psykiska som fysiska hälsa. 

Om vi en dag skulle vakna upp i ett främmande okänt rum. Tänk om vi då, bara för att någon påstått att det är tomt utanför, inte intresserade oss för att titta ut genom fönstret eller försöka öppna dörren för att se var vi hamnat. Det som finns utanför fönstret och dörren skulle troligtvis ge förklaringen på var vi befinner oss – var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Tänk om det finns tillgänglig kunskap som kan hjälpa oss att se utanför det fysiska rummets begränsningar och upptäcka att varje människas levnadsöde är ett led i en meningsfull utvecklingsprocess. Tänk om de sjukdomar, olyckor och kriser vi går igenom då visar sig vara ovärderliga erfarenheter som liv efter liv ger näring till en växande medmänsklighet. Tänk om de ständigt ökande humanitära insatserna vid katastrofer, genom fredsrörelser, miljö- och djurrättsrörelser, för världens barn m.m. bara är början på en evolutionär transformation mot verklig humanitet och fred. Tänk om det buller och larm som präglar vår värld är ljudet från en arbetsplats vars färdiga byggnad vi kommer att få se i våra kommande liv. 

Om vi får överblick över och kan se den riktning och mening utvecklingen har, blir det betydligt lättare att förstå och hantera vardagen. Om byggnadsarbetaren vet hur det färdiga bygget ska se ut blir varje arbetsmoment ett meningsfullt led i en högre plan. För mig har reinkarnationstanken gett en fördjupad upplevelse av mening och sammanhang. Den erbjuder en optimistisk livssyn med hög potential till ökad självförståelse och mänsklig utveckling. 


En psykologi baserad på en kosmisk världsbild 

I denna bok vill jag påvisa den möjlighet till ökad livskvalité och självutveckling som öppnar sig när man ser sin personliga och mänskliga utveckling i ett större perspektiv. Tankarna i denna bok är uttryck för min önskan att integrera mina erfarenheter som människa och psykolog med min kosmiska livssyn, med förhoppningen att ge andra med liknande intressen näring för sin mänskliga utveckling. 

Mitt möte med den danske intuitionsbegåvningen Martinus, 1890–1981, och den andliga vetenskap han lägger grunden för, har gett mig nycklar till överblick och ökad förståelse för den meningsfulla process som döljer sig bakom vår till synes kaotiska och förvirrade tid. Målet med mitt skrivande är att bidra till utvecklingen av en psykologi grundad på en vetenskapligt orienterad andlig världsbild. 

I min förståelse av det omedvetna och dess utforskande har jag hämtat inspiration från flera andra håll. Här i boken framförs framförallt tankar från C.G. Jung och Roberto Assagioli, vilkas teorier öppnar för de existentiella frågorna och vars tankar jag tar mig friheten att integrera med ett reinkarnationsperspektiv. 

De kognitiva terapierna har visat oss värdet av att granska våra automatiska tankar och oreflekterade föreställningar. Många har lyckats befria sig från såväl ångest och nedstämdhet som fobier genom att ersätta självförnekande och ängsliga föreställningar med mer realistiska och tillitsfulla tankar. Dessa positiva tankar står dock på en bräcklig grund så länge de inte är förankrade i en positiv livssyn eller om de står i konflikt med olösta trauman. 

Vår livssyn består av de överordnade föreställningar som ger förutsättningarna för övriga kognitioner och känslor. Om en person är övertygad om att livet och ödet är ett resultat av slumpen, är det i grunden logiskt att uppleva sig som offer och att lidandet är ett orättvist martyrium. Det visar sig dock vara en effektiv väg in i nedstämdhet och depression. 

En livsåskådning med utgångspunkt i att allt vi upplever är en värdefull läroprocess som främjar utvecklingen mot humanitet, ger kraft och stöd till tanke- och känslostrukturer som ger psykisk och fysisk hälsa. Framförallt om livssynen visar att vi har möjlighet att påverka vår livsupplevelse och därmed vårt öde. 

Nu är en livsåskådning inte något man bara väljer. Man kan t.ex. inte bli religiös för att man har tagit del av statistik som visar att det är hälsosamt. Men inom ramarna för varje persons livssyn finns potential till medveten förändring som kan ha avgörande betydelse för individens personliga utveckling och psykiska hälsa. 

I mitt möte med nya klienter är därför frågor kring deras livssyn av stor betydelse för min förståelse av vilken referensram som gäller för våra samtal. Behovet av detta blir bl.a. tydligt vid förlusten av en nära anhörig. 

Sorgearbetet kan bli väldigt olika om personen har en kristen tro med ett förtroligt förhållande till bönen och en övertygelse om att hennes döda mor finns i hennes närhet, om hon är ateist och tror att detta liv är det enda vi har, eller om hon är övertygad om reinkarnationens existens och ser döden som en värdefull vila och andlig resa inför nästa jordeliv. 

I det terapeutiska mötet är det alltid klientens livssyn som får avgöra vilken referensram som ska prägla den existentiella belysningen av problematiken. Min erfarenhet är att en öppenhet för de andliga frågorna, med respekt för individens livssyn, kan skapa förtroenden och frigöra resurser i det terapeutiska mötet som annars skulle förbli outnyttjade. 


Bokens upplägg och innehåll

Utgångspunkten att det finns en andlig dimension och att vi levt tidigare är inte ny. Det nya är däremot att den andliga sidan av tillvaron kan få en logiskt grundad förklaring. Det finns anledning att utgå från att den psykiska sidan av livet visar sig vara lika strukturerad och välorganiserad som t.ex. våra fysiska kroppar. Det ökade intresset för andliga frågor i vår tid är inte primärt riktat mot religiösa sekter och dogmer. De flesta vill själva reflektera över och begrunda sanningshalten i andliga ställningstaganden. Martinus författarskap är att likna vid en handbok till stöd för personlig forskning i livet självt. Han presenterar i sitt författarskap en logisk sammanhängande världsbild som inbegriper såväl reinkarnation, en gudsuppfattning som etiska slutsatser. 

Samtidigt betonas det självständiga tänkandet som ett nödvändigt led i skapandet av en inifrån växande mänsklig frigjordhet och mognad. Martinus författarskap motsäger varje tanke på att bilda någon förening eller medlemskap runt hans verk – varje läsare står helt fri. Han inspirerar med sina analyser läsaren till ett vetenskapligt förhållningssätt till de stora livsfrågorna och visar oss deras avgörande inflytande över vardagens psykologiska och etiska förhållningssätt. Han uttryckte ofta önskan att man inte skulle tro på vad han sa, men ta vara på det som stämmer med ens egna erfarenheter och låta resten vara. 

Med denna bok finner du min förståelse utifrån mina erfarenheter i utforskandet av en andligt förankrad psykologi. Förhoppningsvis finner du tankar och redskap som kan hjälpa dig i förståelsen av dig själv och inspirera dig i din fortsatta utveckling. I texten varvar jag teoretiska resonemang med egna erfarenheter, fallbeskrivningar och praktisk vägledning. 

Titeln, ”Livet – din spegel” formulerar bokens grundtanke, att allt vi upplever i mötet med omvärlden är reflexer av vårt eget medvetande. När vi lär oss se livet på detta sätt har vi en obegränsad källa till självkännedom och mänsklig utveckling. Av egen erfarenhet vet jag att det är betydligt lättare i teorin än i praktiken. Gång på gång får jag konstatera hur lätt det är att fastna i gammalt vanetänkande om att andra är orsak till mina problem och känslor. Samtidigt är mitt liv också fullt av upplevelser av den glädje och styrka som växer fram när jag lyckats frigöra mig från gamla automatiska offerinställningar och har erövrat ett fullt ansvarstagande inför livets utmaningar och gåvor. 


Boken är uppdelad i fyra delar. I del ett, som heter Livet är en personlig undervisning, utforskar vi den osynliga psykiska eller andliga dimensionens närvaro i all upplevelse och tillvaro. Vi undersöker här hur våra erfarenheter och vår längtan är med till att forma våra uppfattningar, relationer och t.o.m. vårt öde. Utifrån en reflektion över ”den gyllene regelns” närvaro i alla humana religioner och en kort introduktion till karmabegreppet, eller livets orsak- och verkan-lag, utforskar vi den ständigt närvarande möjligheten till mänsklig utveckling och växt. Denna första del avslutas med den utvidgade definition av det omedvetna som en kosmisk livssyn kan ge. 

I del två, Personlighetens utveckling, berör vi hur personligheten kan antas växa fram från liv till liv och hur vi repeterar dess historiska utveckling under vår uppväxt. Samvetets evolutionära bakgrund och dynamik belyses på olika sätt. Vi lär också känna hur utvecklingen av känsla och intelligens påverkar personligheten och hur dessa medvetenhetskrafter spelar in i terapeutiska processer. 

I del tre, som heter Det mänskliga medvetandets framväxt, belyses några av de problem som kännetecknar frigörelsen från vårt djuriska arv och erövrandet av den fullt utvecklade humanitet som är det nuvarande målet för vår evolution. Centralt för födelsen av det mänskliga medvetandet är upplösningen av den sexuella struktur som bundit oss i själviskhetens och 

ägandebegärets bojor och som successivt ersätts av medmänsklig kärlek och en vidare sexualitet som gradvis frikopplas från fortplantningen. Denna förvandling, som vi nu befinner oss mitt i, kallar Martinus för ”de olyckliga äktenskapens tid”. Förvirringen och smärtan som många idag upplever vad gäller parförhållande, äktenskap, sexualitet, könsidentitet har sin rot i den inre förvandling alla genomgår. I varje man växer en feminin sida fram och i varje kvinna växer en maskulin sida fram som gör oss mer och mer till hela människor. Denna genomgripande transformation av vårt psykes grundnatur har ett avgörande inflytande på all individuell och kulturell utveckling. 

I denna del kommer vi också att se hur vår tids stress och utmattning är en naturlig fas i förvandlingen från själviska till osjälviska tankearter och se på hur frestelsen att söka genvägar via droger och andliga övningar riskerar att föra oss ut på smärtsamma omvägar. Vi avslutar med en överblick över några centrala arbetsfält för mänsklig och andlig utveckling. 

I del fyra, En presentation av Martinus kosmologi, erbjuds den intresserade en inblick i några centrala tankar och symboler i Martinus kosmiska världsbild. Här sätts flera av begreppen som är hämtade från Martinus författarskap in i sitt större sammanhang. För den som önskar börja med att lära känna världsbildens övergripande perspektiv kan denna del med fördel läsas först. Här finner du också definitioner och förklaringar av de kosmologiska begrepp som används i boken. © Solsökehem 2012