EMDR


I psykoterapeutiskt arbete stöter man då och då på känslor hos sina klienter som inte låter sig påverkas av samtal och intellektuell insikt. Det kan vara trauman från chockartade händelser av olika slag. Traumat kan ha lämnat efter sig en reflexartad känsloreaktion av skräck, vrede, oro m.m. som kan aktiveras av olika påminnelser. Traumat kan också sitta kvar som en förhöjd spänning och stress som inte vill släppa. Det kan vara en sorg som är frusen och fastnat som en depressiv stumhet över personlighetens känsloliv. Det kan också vara vissa negativa omdömen om en själv som trotsar varje ansats till nyansering och omvärdering.

Psykologen Francine Shapiro upptäckte 1987 av en händelse, att hon fick lindring av en oro hon bar på när hon en dag var ute och promenerade i en allé. När det senare upprepade sig började hon utforska vad hon gjorde som kunde ha den gynnsamma effekten. Hon upptäckte att hennes ögon vandrade fram och tillbaka åt sidorna, medan hon gick och tänkte på sitt problem. När hon iakttog att liknande ögonrörelser ibland spontant uppstod hos kollegor och klienter som var inne i läkande bearbetning, blev hon intresserad av att närmare utforska kopplingen mellan ögonrörelser och lindring av oro och ångest. Härifrån påbörjades utarbetandet av en terapeutisk metodik som fått namnet EMDR som är en förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Ögonrörelser sker spontant när vi drömmer. Vi kallar det för REM-sömn (Rapid-Eye-Movement). Drömmar tros ingå i medvetandets bearbetning av våra upplevelser. Vi kan tänka oss att vårt medvetande har en processor som skall smälta och sortera våra känslo-erfarenheter.

När det blir en överbelastning - som t.ex. vid svåra trauman - kan denna process låsa sig och upplevelsen förblir då osmält och ointegrerad. Med ögonrörelserna kan man, i kombination med en viss metodik för att vaska fram händelsens psykiska smärtpunkt och de medföljande negativa självföreställningarna, ”knuffa” igång den låsta bearbetningen. Det frusna materialet blir då åter aktivt. EMDR-metodiken visar sig gynna en accelererad informationsbearbetning som gör, att den återupplevda psykiska smärtan blir hanterlig och betydligt mildare. Centralt för en gynnsam process är att återupplevelsen inte enbart är en regression tillbaka till traumat. Det är nödvändigt att samtidigt var i kontakt med en trygghet i nuet. Att bara återuppleva ger sällan läkning. Det är bron mellan dåtidens svåra upplevelse och nuets möte med en tryggande andre, terapeut eller vän, som gör läkning möjlig. Det är byggandet av denna bro som underlättas av EMDR-metodiken.

Desensibiliseringen av traumats känslomässiga laddning är första ledet i bearbetningen med hjälp av ögonrörelser. Ögonrörelser kan även ersättas av ljud eller klappande på ömsom höger respektive vänster sida av kroppen, t.ex. på hand eller knä.

Om klienten är mottaglig för behandlingen, och den är rätt avpassad, märks efter en eller ett par behandlingar en klar urladdning och lindring av den emotionella spänningen. Det är inte längre smärtsamt att tänka på den ursprungliga händelsen.

Nästa fas i behandlingen är reprocessing, d.v.s. återbearbetning. När de negativa känslorna laddats ur tenderar vårt medvetande mer eller mindre automatiskt att söka sig mot ljusare tankar och känslor. Mer empatiska och positiva föreställningar får nu plats. För att stabilisera de positiva associationerna fortsätter man även i denna fas med ögonrörelser. Det mynnar sen ut i en slutfas då man ”installerar” en positiv självuppfattning som ersätter den negativa som knöts till traumat. Om det under traumat frös fast en självuppfattning som t.ex. ”Jag är värdelös” så ersätts den, om det känns rätt för klienten, av ”Jag är värdefull”.

Klienten upplever efter framgångsrik behandling att den svåra händelsen nu är en integrerad händelse i livet som inte längre stör. Smärtan i minnet av händelsen har släppt.

EMDR-behandling är inte en terapi i sig utan ett redskap i en terapeutisk process, som används om den bedöms lämplig för den personlighet och den problematik som klienten har.

I mitt arbete har EMDR varit ett mycket värdefullt tillskott till min övriga kunskap.

För dig som önskar veta mer finns www.emdr.se där det finns ett flertal länkar.


 

 

 


© Solsökehem 2012