En värld i förändring

En värld i förvandling


En polariseringens tid

I vår unika vandring från liv till liv är vissa liv präglade av svåra umbäranden, lidanden och sorg, medan andra liv är mer vilsamma med utrymme för tillfredställandet av behov och förverkligandet av resurser och drömmar. Varje liv berikar oss med erfarenheter som bidrar till vår mänskliga utveckling. Planeten jorden är också ett levande väsen som genomgår sin unika resa mot ljuset. Martinus beskriver att jorden nu befinner sig i en avgörande uppgörelse med sig själv där de sista resterna av dess djuriska tankeklimat skall rensas ut inför upplevelsen av den stora födelsen. Jordklotets medvetande och därmed dess hjärnceller har därför sedan en tid gått in i en fas av forcerad utveckling. 1914 påbörjades denna uppgörelsens tid där de djuriska och humana livsinställningarna på ett mer dramatiskt sätt ställdes mot varandra. Vågor av nationalism och främlingsfientlighet har sköljt igenom våra kulturer med sin kollektiva själviskhet och dess förödande verkan. Därefter har vi sedan sett vågor av humanism och en växande förståelse för internationalismens nödvändighet. Jordklotsväsendets inre uppgörelse med sin lägre natur har aktiverat dess hjärnceller, d.v.s. oss jordmänniskor, i en dramatisk dialog mellan dessa motsatta livsinställningar. Vi ser nu i stora delar av världen enorma framsteg i utveckling av kultur, hjälparbete, jämställdhet, utbildning, teknik, miljömedvetenhet mm. Samtidigt ser vi i många samhällen en tilltagande rädsla bland både medborgare och makthavare som medfört ökad kontroll och övervakning av gemene man, främlingsfientlighet och vapenskrammel gentemot upplevda fiender. Allt tydligare ställs en frigörande humanism mot diktatorisk maktutövning och nationalism. Denna polarisering är en generell tendens inom såväl individer som nationer och internationellt. I Bibeln kallas det för ”domens dag”. Martinus beskriver denna ”domens dag” som en historisk epok som leder till visdomens födelse.


En inneboende plan

På samma sätt som det i ett solrosfrö finns en inneboende plan för framväxandet av en vacker blomma och att det i ett befruktat ägg i en kvinnas livmoder finns en plan för utvecklandet av en mänsklig organism, finns det även för mänskligheten en inneboende plan. Denna gudomliga världsplan, som bl.a. synliggörs i mänsklighetens inneboende längtan efter fred och frihet, är i tilltagande grad på väg att bryta sig igenom den vall av djuriskt vanemedvetande som i vår forcerade tid provoceras fram på såväl det individuella som det nationella och globala planet. Det mörker som berör så många människor runt om i världen är i ett större perspektiv födslovåndor av en ny världskultur. Vi ser hur den ökande mängden naturkatastrofer som exponeras i massmedia väcker engagemang och hjälpinsatser av tidigare okänd omfattning. Allt lidande som följer i spåren av HIV och AIDS har accelererat en global medvetenhet på det sexuella området. I många berörda kulturer har öppenhet om sexualitet tidigare varit helt tabu. Man reflekterar nu över sexualitetens roll, om prostitution, befruktningsförebyggande åtgärder, hygien och om homosexualitet. Den globala uppvärmningen har väckt en oro som stimulerar åtgärder och forskning för en större omsorg om miljön. Vi inser att vi lever i en gemensam värld där allas handlingar påverkar helheten. Vårt makroväsen upplevs av allt fler som en levande organism som är beroende av vår omsorg.


Varje val har betydelse

I varje land, arbetsplats och relation där konflikter uppstår ställs individen inför en mängd svåra val där vissa beslut leder in i krigszonen och andra leder bort från strid och maktkamp mot försoning och fred. I Irak är det människor som väljer att strida och spränga sig själv och andra i luften, medan andra hellre flyr till fjärran land. På arbetsplatser, som tidigare kan ha präglats av serviceanda och omsorg om sina kunder, sker ofta en hårdnande konkurrens och profitjakt som istället kräver sina anställdas list och vassa armbågar. Många ställs här inför svåra val. För några är frågan: ”Törs jag välja bort en fast anställning och god ekonomi för att istället söka mig ett arbete med ljusare tankeklimat och uppgifter som stämmer med min moral”. I de vardagliga relationerna står vi alla dagligen i en mängd små val där vi kan släppa vår stolthet, ängslighet och självupptagenhet för att istället träna oss i tolerans, ödmjukhet och generositet. Varje val vi gör är ett steg i skapandet av vår unika dialog med livet och Gudomen. Varje erfarenhet för oss framåt oavsett om den är behaglig eller obehaglig, varje lands kris ger erfarenheter som för dess befolkning framåt, ja, varje planet som ilar vidare genom världsrummet är också ute på sin unika resa mot ljusare världar. 


En vetenskap om livet

För att dra de riktiga slutsatserna av iakttagelser av planeters, molekyler och atomers rörelser krävs en fysisk vetenskap. På samma sätt krävs en livets vetenskap för att dra de riktiga slutsatserna av alla de erfarenheter vi samlar på oss av livets rörelser och för att veta vilka tankeklimat som leder oss fram till en fredligare värld. En avgörande insikt är förståelsen av att livets alla erfarenheter har en mening och ger näring till vår unika mänskliga växt.  När vi med hjälp av andlig vetenskap teoretiskt har kunnat ta till oss att allt som sker i vårt liv och allt som sker på den globala scenen är en meningsfull kommunikation mellan oss och Gudomen finns det djupast sett inte längre någon anledning att protestera mot livet och vår unika undervisning. Allt vi erfar är då pusselbitar i vår personliga utbildning från djur till människa. Det är samma medvetenhetskrafter som är verksamma i vårt inre som i det yttre, ja, t.o.m. när vi tar del av världshändelserna. Ständigt illustreras behovet av mer kärlek och kunskap om ödets orsak och verkan. Och det är just denna kärleks och kunskaps framväxt som är den dolda meningen bakom varje ödessituation, individuellt, nationellt och globalt.


© Solsökehem 2012